Regulamin udzielania przez Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi zgodnie z działem III Rozdział 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (J.T.Dz.U. z 2018 r., poz.1986 ze zm.)

Regulamin

16.09.2020

Przetarg nieograniczony pn. WYKOŃCZENIE ORAZ WYPOSAŻENIE BUDYNKU F ( SALI WIDOWISKOWEJ) W RAMACH ZADANIA P.T.:ADAPTACJA ORAZ WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ FUNKCJONALNO-UŻYTKOWYCH MUZEUM ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W OSTROŁĘCE ( W ORGANIZACJI)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf.)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (word)

Jednolity Dokument Europejski Zamówienia (JEDZ/ESPD)

Załącznik nr 3 do SIWZ- Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3.1. do SIWZ – Przedmiar

Załącznik nr 3.2. Dokumentacja informacyjna Zamawiającego, która stanowiła podstawę wykonania robót budowlanych Budynku Kina Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce

Załącznik nr 3.3. Dokumentacja (rzuty) kina z wstępną aranżacją

Klucz publiczny do szyfrowania oferty

06.10.2020

Odpowiedź na zapytanie przetargowe nr 1

19.10.2020

Informacja z otwarcia ofert

22.10.2020

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

– Przetarg nieograniczony na wykonanie wystawy stałej Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce – Zobacz

– Konkurs na opracowanie koncepcji scenariusza i koncepcji plastyczno-przestrzennej wystawy stałej – Zobacz

– Świadczenie usługi zastępstwa inwestycyjnego wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce przy ul. Traugutta 19 – Zobacz   

– Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce przy ul. Traugutta 19 wraz z wykonaniem kładki dla pieszych Zobacz

– Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożaru w Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce – Zobacz

– Przetarg nieograniczony na wykonanie wystawy stałej Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce – Zobacz

– Świadczenie usług ochrony fizycznej nieruchomości budynkowej oraz mienia Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce – Zobacz