Regulamin udzielania przez Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi zgodnie z działem III Rozdział 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (J.T.Dz.U. z 2018 r., poz.1986 ze zm.)

Regulamin

Plan wydatków powyżej 130 000 zł na rok 2021

23.04.2021

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. WYKONANIE III ETAPU WYSTAWY STAŁEJ MUZEUM ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Załącznik 1 do SIWZ

Załączniki 2-8 do SIWZ

Dokumentacja projektowa-przedmiar

25.05.2021

Treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami. Przedłużenie terminu składania ofert

27.05.2021

Treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami

31.05.2021

Informacja z otwarcia ofert

10.06.2021

Informacja o wyniku postępowania

– Konkurs na opracowanie koncepcji scenariusza i koncepcji plastyczno-przestrzennej wystawy stałej – Zobacz

– Świadczenie usługi zastępstwa inwestycyjnego wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce przy ul. Traugutta 19 – Zobacz   

– Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce przy ul. Traugutta 19 wraz z wykonaniem kładki dla pieszych Zobacz

– Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożaru w Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce – Zobacz

– Przetarg nieograniczony na wykonanie wystawy stałej Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce – Zobacz

– Świadczenie usług ochrony fizycznej nieruchomości budynkowej oraz mienia Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce – Zobacz

 – Przetarg nieograniczony pn. Wykończenie oraz wyposażenie budynku F ( Sali Widowiskowej) w ramach zadania p.t.:Adaptacja oraz wyposażenie pomieszczeń funkcjonalno-użytkowych Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) – Zobacz

 – Postępowanie na usługi społeczne pn. Ochrona fizyczna obiektu i mienia Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) – Zobacz

– Dostawa i montaż elementów sieci światłowodowej do Muzeum Żołnierzy Wyklętych – Zobacz

– Przetarg nieograniczony pn. Wykończenie oraz wyposażenie budynku F (sali widowiskowej) w ramach zadania pt.: Adaptacja oraz wyposażenie pomieszczeń funkcjonalno-użytkowych Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) – Zobacz