Regulamin udzielania przez Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi zgodnie z działem III Rozdział 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (J.T.Dz.U. z 2018 r., poz.1986 ze zm.)

Regulamin

Plan wydatków powyżej 130 000 zł na rok 2021

31.12.2020

Przetarg nieograniczony pn. Wykończenie oraz wyposażenie budynku F (sali widowiskowej) w ramach zadania pt.: Adaptacja oraz wyposażenie pomieszczeń funkcjonalno-użytkowych Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pdf.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia word.

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ/ESPD) pdf.

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ/ESPD) word.

Załącznik nr 3 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 3.1 do SIWZ – Przedmiar prac, dostaw itp.

Załącznik nr 3.2. Dokumentacja Informacyjna Zamawiającego, która stanowiła podstawę robót budowlanych budynku Kina Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce

Załącznik 3.3. Dokumentacja (rzuty) kina ze wstępną aranżacją.

07.01.2021

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 3.1. do SIWZ – Przedmiar prac, dostaw itp.

Załącznik nr 3.2. do SIWZ. Dokumentacja Informacyjna Zamawiającego, która stanowiła podstawę robót budowlanych budynku Kina Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce

Załącznik nr 3.3. Dokumentacja (rzuty) kina ze wstępną aranżacją

Załączniki 1,4,5,6,7,8,9,10 do SIWZ word

27.01.2021

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i treści ogłoszenia o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Aktualizacja z dnia 27 stycznia 2021 r.

Załączniki 1,4,5,6,7,8,9,10

02.02.2021

Treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami

12.02.2021

Zmiana treści SIWZ i treści ogłoszenia o zamówieniu

15.02.2021

Zmiana treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu

SIWZ aktualizacja z dnia 15 lutego 2021 r.

Załączniki, 1, 4-10

– Konkurs na opracowanie koncepcji scenariusza i koncepcji plastyczno-przestrzennej wystawy stałej – Zobacz

– Świadczenie usługi zastępstwa inwestycyjnego wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce przy ul. Traugutta 19 – Zobacz   

– Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce przy ul. Traugutta 19 wraz z wykonaniem kładki dla pieszych Zobacz

– Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożaru w Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce – Zobacz

– Przetarg nieograniczony na wykonanie wystawy stałej Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce – Zobacz

– Świadczenie usług ochrony fizycznej nieruchomości budynkowej oraz mienia Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce – Zobacz

 – Przetarg nieograniczony pn. Wykończenie oraz wyposażenie budynku F ( Sali Widowiskowej) w ramach zadania p.t.:Adaptacja oraz wyposażenie pomieszczeń funkcjonalno-użytkowych Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) – Zobacz

 – Postępowanie na usługi społeczne pn. Ochrona fizyczna obiektu i mienia Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) – Zobacz