Regulamin udzielania przez Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi zgodnie z działem III Rozdział 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (J.T.Dz.U. z 2018 r., poz.1986 ze zm.)

Regulamin

21.06.2019 r.

– Świadczenie usług ochrony fizycznej nieruchomości budynkowej oraz mienia Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji)

Ogłoszenie o zamówieniu

Formularz oferty

Wzór umowy

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

25.06.2019 r.

Odpowiedzi na zapytania przetargowe nr 1

Załącznik do zestawu pytań nr 1

Sprostowanie do zestawu pytań nr 1

26.06.2019 r.

Obowiązek informacyjny

Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Odpowiedzi na zapytania przetargowe nr 2

27.06.2019 r.

Informacja z otwarcia kopert

12.07.2019 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

– Konkurs na opracowanie koncepcji scenariusza i koncepcji plastyczno-przestrzennej wystawy stałej – Zobacz

– Świadczenie usługi zastępstwa inwestycyjnego wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce przy ul. Traugutta 19 – Zobacz   

– Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce przy ul. Traugutta 19 wraz z wykonaniem kładki dla pieszych Zobacz

– Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożaru w Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce – Zobacz

– Przetarg nieograniczony na wykonanie wystawy stałej Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce – Zobacz