Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Regulamin

Regulamin zwiedzania wystawy stałej i wystaw czasowych Muzeum Żołnierzy Wyklętych

§ 1 Definicje

Określone w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają:

 • „Muzeum” – Muzeum Żołnierzy Wyklętych z siedzibą przy ul. R. Traugutta 19, 07-410 Ostrołęka, NIP 7582377679, REGON 387874578,
 • „Zwiedzający” – osoba, która zwiedza przestrzeń Muzeum na podstawie zaproszenia lub biletu, zgodnie z Regulaminem zwiedzania Muzeum,
 • „Wystawa stała” – wystawa poświęcona podziemiu antykomunistycznemu,
 • „Ekspozycja”- każda ekspozycja prezentowana na terenie Muzeum, w tym wystawa stała,
 • „Wydarzenie” – każda działalność z udziałem publiczności, organizowana, przeprowadzana i udostępniana przez Muzeum,
 • „Regulamin” – niniejszy Regulamin zwiedzania Muzeum.

§ 2 Godziny otwarcia, bilety

1. Muzeum jest czynne dla zwiedzających od wtorku do soboty w godz. 10.00–18.00 oraz w niedzielę w godz. 10.00-16.00.

2. Wykaz dni świątecznych, w których Muzeum jest zamknięte dla zwiedzających:

a) Sylwester

b) Nowy Rok

c) Święto Trzech Króli

d) Wielka Sobota

e) pierwszy dzień Wielkiej Nocy

f) drugi dzień Wielkiej Nocy

g) 1 maja

h) Boże Ciało

i) Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

j) Wszystkich Świętych

k) Wigilia

l) pierwszy dzień Bożego Narodzenia

ł) drugi dzień Bożego Narodzenia

3. Zwiedzanie wystawy stałej i wystaw czasowych jest możliwe z ważnym biletem wstępu lub zaproszeniem. Bilety są do nabycia w kasie muzeum oraz online na stronie internetowej Muzeum.

4. We wtorki wstęp na wystawę stałą jest bezpłatny. Brak opłaty, o której mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy tylko biletów wstępu na wystawę stałą. Wszystkie pozostałe usługi są płatne według cennika.

5. W przypadku udostępnienia dla zwiedzających kilku wystaw czasowych istnieje możliwość zakupu biletu na jedną wybraną wystawę czasową lub biletu uprawniającego do wejścia na wszystkie wystawy czasowe.

6. Informacje o dostępności, godzinach otwarcia, cenach biletów i innych usług oraz zasadach zwiedzania znajdują się na stronie internetowej Muzeum.

§ 3 Zwiedzanie wystawy stałej i wystaw czasowych

1. Zwiedzającym oferuje się następujące formy zwiedzania:

1) zwiedzanie samodzielne:

a) indywidualne,

b) grupowe.

2) zwiedzanie z przewodnikiem.
3) zwiedzanie z audioprzewodnikiem.

2. Wystawa stała przeznaczona jest do zwiedzania przez osoby dorosłe i dzieci powyżej 12.

roku życia.

3. Dopuszcza się możliwość zwiedzania przez dzieci poniżej 12. roku życia za zgodą i na odpowiedzialność opiekuna.

4. Fotografowanie i filmowanie wystaw nie może zakłócać ruchu ani przeszkadzać zwiedzającym. Zastrzega się możliwość zakazu fotografowania zabytków nienależących do Muzeum.

5. Ostatni zwiedzający są wpuszczani na ekspozycje 90 minut przed zamknięciem Muzeum.

6. Dodatkowo na wystawie stałej i wystawach czasowych obowiązują następujące zakazy:

a) wnoszenia broni palnej,

b) wnoszenia niebezpiecznych i ostrych przedmiotów,

c) wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika i psa asystenta),

d) wnoszenia okryć wierzchnich,

e) dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz,

f) jedzenia i picia,

g) zwiedzania po spożyciu alkoholu lub środków odurzających,

h) prowadzenia rozmów telefonicznych,

i) siadania na meblach stanowiących element ekspozycji,

j) ślizgania się po posadzkach,

k) fotografowania i filmowania z użyciem lamp błyskowych, dodatkowego oświetlenia, statywów oraz innych akcesoriów,

l) fotografowania oraz filmowania elementów systemów bezpieczeństwa przy eksponatach oraz na salach ekspozycyjnych,

m) palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych.

§ 4 Teren Muzeum Żołnierzy Wyklętych

1. Na terenie całego Muzeum obowiązuje ruch pieszy.

2. Wprowadzone rowery oraz hulajnogi należy pozostawić w specjalnie przygotowanych stojakach. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony sprzęt.

3. Fotografowanie i filmowanie nie mogą zakłócać ruchu turystycznego ani przeszkadzać zwiedzającym. Materiał zdjęciowy może być wykorzystany jedynie do celów niekomercyjnych.

4. Na terenie Muzeum obowiązują następujące zakazy:

a) wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika i psa asystenta),

b) zakłócania porządku, w tym m.in.: hałasowania, biegania, jazdy na hulajnogach, wrotkach, deskorolkach, gry na instrumentach muzycznych oraz używania własnych odbiorników radiowych, radioodtwarzaczy CD,

c) śmiecenia,

d) palenia wyrobów tytoniowych.

5. Zgody Dyrektora Muzeum wymaga:

a) wjazd na teren MŻW samochodem, motocyklem lub motorowerem,

b) prowadzenie na terenie Muzeum działalności artystycznej i gospodarczej (w tym akwizycji usług),

c) organizowanie imprez, zbiórek pieniędzy, zgromadzeń publicznych oraz akcji protestacyjnych i agitacji,

d) prezentowanie transparentów, symboli i emblematów, wykonywanie i wykorzystywanie w celach komercyjnych filmów i fotografii przedstawiających eksponaty, wnętrza i architekturę Muzeum.

§ 5 Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego w skrócie „RODO”, Muzeum informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Żołnierzy Wyklętych z siedzibą przy ul. R. Traugutta 19, 07-410 Ostrołęka, NIP 7582377679, REGON 387874578.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected]

3. Dane osobowe Zwiedzającego przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartej umowy oraz na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a, b i c RODO).

4. Dane osobowe Zwiedzającego przetwarzane mogą być w celu/celach:

a) dokonania rezerwacji biletów;

b) sprzedaży biletów w kasie oraz online na stronie internetowej Muzeum;

c) wypożyczenia audioprzewodników;

d) realizacji roszczeń wynikających z zawartej umowy;

e) ochrony osób i mienia za pomocą systemu monitoringu wizyjnego CCTV;

f) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;

g) w pozostałych przypadkach dane osobowe Zwiedzającego przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty zapewniające na rzecz Administratora obsługę techniczną i organizacyjną, takie jak np. dostawcy oprogramowania i systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi IT, podmioty świadczące obsługę prawną oraz podmioty świadczące usługi ochrony osób i mienia.

6. Dane osobowe Zwiedzającego przetwarzane będą przez okres, który jest niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 4 lub do wycofania wcześniej udzielonej zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. Zwiedzającemu przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.

8. W przypadku, gdy Zwiedzający uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza zapisy RODO przysługuje Zwiedzającemu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Przetwarzane dane osobowe przez Administratora nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10. Dane osobowe Zwiedzającego nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.

11. Przetwarzane dane osobowe są niezbędne do realizacji celu/celów o których mowa w ust. 4. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Zwiedzającego danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Zwiedzający są zobowiązani do wykonywania poleceń wydawanych przez pracowników Muzeum, również w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem.

2. Zwiedzający mogą (podobnie jak ich bagaż) zostać przy wejściu poddani kontroli z wykorzystaniem elektronicznych urządzeń do wykrywania materiałów i przedmiotów niebezpiecznych.

3. Wejście na teren Muzeum jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

4. Przebywanie na terenie Muzeum jest możliwe wyłącznie pod warunkiem zachowania zasad sanitarnych, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa.

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu
  Skip to content