02.01.2020

  Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) poszukuje osoby na stanowisko Księgowa / Księgowy

  Miejsce pracy: Ostrołęka
  Forma zatrudnienia: umowa o pracę, 1/2 etatu
  Ogłoszono dnia: 02 stycznia 2020
  Termin składania dokumentów: 13 stycznia 2020
  Nr ogłoszenia: 01/2020
  Wymagania w stosunku do kandydatów:
  a. Wymagania niezbędne:
  • wykształcenie wyższe (preferowane), pomaturalne lub co najmniej średnie maturalne
  uzupełnione kursami lub szkoleniami z zakresu księgowości i kadr
  • przynajmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w księgowości
  • znajomość obsługi komputera w tym: MS Office, programów finansowo-księgowych, Płatnika oraz bankowości elektronicznej
  • znajomość podstaw rachunkowości budżetowej i zagadnień kadrowo-płacowych
  b. Wymagania dodatkowe:
  • mile widziane wykształcenie wyższe ekonomiczne (preferowane finanse lub rachunkowość)
  • znajomość: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, o systemie ubezpieczeń społecznych, zagadnień z prawa podatkowego, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz umiejętność ich prawidłowego interpretowania i stosowania
  • umiejętność analitycznego myślenia, bardzo dobra organizacja pracy
  • samodzielność, odpowiedzialność, dokładność
  Podstawowe obowiązki:
  • księgowanie dokumentów finansowych
  • bieżąca weryfikacja i akceptacja dokumentów i faktur pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym
  • terminowe regulowanie płatności wynikających z zaakceptowanych dokumentów księgowych
  • prowadzenie rozliczeń z ZUS i US
  • wystawianie faktur sprzedażowych
  • rozliczanie podróży służbowych
  • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych.
  Wymagane dokumenty :
  1. CV
  2. List motywacyjny
  3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

  Sposób i miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:
  • osobiście – w biurze Muzeum przy ul. R. Traugutta 19, 07-410 Ostrołęka
  • pocztą tradycyjną na adres: Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji), ul.
  R. Traugutta 19, 07-410 Ostrołęka
  • pocztą elektroniczną na adres: [email protected]

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.
  Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie BIP Muzeum.

  Uprzejmie informujemy

  Przekazanie danych osobowych wykraczających poza zakres wskazany w art. 22¹ Kodeksu Pracy jest dobrowolne, ich umieszczenie w przesyłanej aplikacji stanowi zgodę na ich przetwarzanie.

  Jeżeli przekazane dane obejmują dane szczególnej kategorii (sprecyzowane w art. 9 RODO, np. dotyczące zdrowia lub orzeczeń o niepełnosprawności) niezbędne jest zastosowanie klauzuli o treści:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych przeze mnie z własnej inicjatywy.’’

  Aplikacje, które będą zawierały dane osobowe szczególnej kategorii, ale nie będą opatrzone powyższą klauzulą, zostaną zanonimizowane w zakresie danych szczególnej kategorii.

  Informujemy o przysługującym prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

   

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

  • Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) z siedzibą przy ul. Traugutta 19, 07-410 Ostrołęka, e-mail: [email protected]
  • Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: [email protected]kletych.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 1).
  • Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
  • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  • 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie jakim osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę poprzez przesłanie aplikacji na przetwarzanie swoich danych osobowych zwykłych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  • 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • 9 ust 2 lit. a) RODO, czyli osoba której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych, w jednym lub kilku konkretnych celach;
   • Przystąpienie do rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o dobrowolnym przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z 22¹ Kodeksu Pracy jest niezbędne.
   • Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: uprawnione organy i instytucje publiczne, dostawcom usług IT i hostingu, podmioty dostarczające korespondencję, podmioty świadczące usługi obsługi prawnej.
   • Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.
   • Informujemy o przysługującym prawie do:
    • dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
    • sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
    • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
    • przenoszenia danych,
    • wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
    • usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust. 3 RODO,
   • Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 1, 2).
   • Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.