Skip to content Skip to footer

Muzeum Żołnierzy Wyklętych
ul. Traugutta 19
07-410 Ostrołęka

NIP 758 23 77 679

tel. kom. (+48) 512 959 347

www.muzeumzolnierzywykletych.pl
Email: [email protected]

Dyrektor
p.o. Jacek Karczewski

Główna Księgowa
Lidia Trzeciak

Inspektor Ochrony Danych (IOD) – Hubert Jarka
Email: [email protected]

Status prawny

Muzeum Żołnierzy Wyklętych  jest instytucją kultury prowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Muzeum zostało utworzone uchwałą Nr 409/XL/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 lutego 2013 w sprawie utworzenia miejskiej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji).
Siedzibą Muzeum jest Ostrołęka. Terenem działania Muzeum jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

Muzeum działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902);
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194);
3) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.z 2020r. poz. 282, 782 i 1378);
4) statutu.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego w skrócie „RODO”, Muzeum informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Żołnierzy Wyklętych z siedzibą przy ul. R. Traugutta 19, 07-410 Ostrołęka, NIP 7582377679, REGON 387874578.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected]
3. Dane osobowe Zwiedzającego przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartej umowy oraz na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a, b i c RODO).
4. Dane osobowe Zwiedzającego przetwarzane mogą być w celu/celach:
a) dokonania rezerwacji biletów;
b) sprzedaży biletów w kasie oraz online na stronie internetowej Muzeum;
c) wypożyczenia audioprzewodników;
d) realizacji roszczeń wynikających z zawartej umowy;
e) ochrony osób i mienia za pomocą systemu monitoringu wizyjnego CCTV;
f) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
g) w pozostałych przypadkach dane osobowe Zwiedzającego przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty zapewniające na rzecz Administratora obsługę techniczną i organizacyjną, takie jak np. dostawcy oprogramowania i systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi IT, podmioty świadczące obsługę prawną oraz podmioty świadczące usługi ochrony osób i mienia.
6. Dane osobowe Zwiedzającego przetwarzane będą przez okres, który jest niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 4 lub do wycofania wcześniej udzielonej zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Zwiedzającemu przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.
8. W przypadku, gdy Zwiedzający uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza zapisy RODO przysługuje Zwiedzającemu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Przetwarzane dane osobowe przez Administratora nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Dane osobowe Zwiedzającego nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.
11. Przetwarzane dane osobowe są niezbędne do realizacji celu/celów o których mowa w ust. 4. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Zwiedzającego danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Przedmiot działalności

Do zakresu działania Muzeum należy upowszechnianie wiedzy o historii i dziedzictwie zbrojnego podziemia antykomunistycznego, w szczególności dziejach i dorobku powojennego zbrojnego podziemia antykomunistycznego, tzw. „Żołnierzy Wyklętych”, a także zorganizowanie wystawy stałej.
Muzeum prowadzi działalność w szczególności przez:
1) gromadzenie zbiorów w statutowo określonym zakresie;
2) przechowywanie, zabezpieczanie i konserwację zgromadzonych zbiorów, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz dostęp do celów naukowych, edukacyjnych i ekspozycji;
3) inwentaryzowanie i katalogowanie zgromadzonych zbiorów;
4) inspirowanie i prowadzenie badań naukowych oraz działalności popularyzatorskiej, w zakresie swojej działalności;
5) użyczanie i przyjmowanie w depozyt zbiorów;
6) opracowywanie i organizowanie wystaw czasowych, w kraju i za granicą;
7) organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej;
8) organizowanie koncertów, przedstawień, pokazów filmowych i multimedialnych;
9) inicjowanie, wspieranie i prowadzenie projektów związanych z zakresem swojej działalności;
10) opracowywanie, publikowanie i rozpowszechnianie publikacji naukowych i popularnonaukowych, z zakresu swojej działalności;
11) popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
12) organizowanie lub współorganizowanie uroczystości o charakterze państwowym i narodowym, a także dyplomatycznym, społecznym, naukowym, artystycznym i kulturalnym, przyczyniając się do kształtowania wizerunku Polski, a także organizowanie lub współorganizowanie akcji o charakterze charytatywnym;
13) organizowanie lub współorganizowanie spotkań, zjazdów i konferencji, związanych z zakresem swojej działalności;
14) współpracę z polskimi i zagranicznymi muzeami, administracją państwową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, w szczególności ze Stowarzyszeniem Historii Ziemi Ostrołęckiej im. Kpt. Aleksandra Bednarczyka „Adama”, Ostrołęckim Stowarzyszeniem Historycznym „Czwartacy” i innymi, których cele statutowe są zbieżne z działalnością Muzeum, instytucjami oświaty, mediami, a także innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.

Oficjalne dokumenty

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu
    Skip to content