Skip to content Skip to footer

Muzeum Żołnierzy Wyklętych
ul. Traugutta 19
07-410 Ostrołęka

NIP 758 23 77 679

tel. kom. (+48) 512 959 347

www.muzeumzolnierzywykletych.pl
Email: [email protected]

Dyrektor
Janusz Kotowski

Główna Księgowa
Lidia Trzeciak

Inspektor Ochrony Danych (IOD) – Mariusz Kulaszewski
Email: [email protected]

Status prawny

Muzeum Żołnierzy Wyklętych  jest instytucją kultury prowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Muzeum zostało utworzone uchwałą Nr 409/XL/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 lutego 2013 w sprawie utworzenia miejskiej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji).
Siedzibą Muzeum jest Ostrołęka. Terenem działania Muzeum jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

Muzeum działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902);
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194);
3) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.z 2020r. poz. 282, 782 i 1378);
4) statutu.

Przedmiot działalności

Do zakresu działania Muzeum należy upowszechnianie wiedzy o historii i dziedzictwie zbrojnego podziemia antykomunistycznego, w szczególności dziejach i dorobku powojennego zbrojnego podziemia antykomunistycznego, tzw. „Żołnierzy Wyklętych”, a także zorganizowanie wystawy stałej.
Muzeum prowadzi działalność w szczególności przez:
1) gromadzenie zbiorów w statutowo określonym zakresie;
2) przechowywanie, zabezpieczanie i konserwację zgromadzonych zbiorów, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz dostęp do celów naukowych, edukacyjnych i ekspozycji;
3) inwentaryzowanie i katalogowanie zgromadzonych zbiorów;
4) inspirowanie i prowadzenie badań naukowych oraz działalności popularyzatorskiej, w zakresie swojej działalności;
5) użyczanie i przyjmowanie w depozyt zbiorów;
6) opracowywanie i organizowanie wystaw czasowych, w kraju i za granicą;
7) organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej;
8) organizowanie koncertów, przedstawień, pokazów filmowych i multimedialnych;
9) inicjowanie, wspieranie i prowadzenie projektów związanych z zakresem swojej działalności;
10) opracowywanie, publikowanie i rozpowszechnianie publikacji naukowych i popularnonaukowych, z zakresu swojej działalności;
11) popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
12) organizowanie lub współorganizowanie uroczystości o charakterze państwowym i narodowym, a także dyplomatycznym, społecznym, naukowym, artystycznym i kulturalnym, przyczyniając się do kształtowania wizerunku Polski, a także organizowanie lub współorganizowanie akcji o charakterze charytatywnym;
13) organizowanie lub współorganizowanie spotkań, zjazdów i konferencji, związanych z zakresem swojej działalności;
14) współpracę z polskimi i zagranicznymi muzeami, administracją państwową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, w szczególności ze Stowarzyszeniem Historii Ziemi Ostrołęckiej im. Kpt. Aleksandra Bednarczyka „Adama”, Ostrołęckim Stowarzyszeniem Historycznym „Czwartacy” i innymi, których cele statutowe są zbieżne z działalnością Muzeum, instytucjami oświaty, mediami, a także innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.

Oficjalne dokumenty

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu
    Skip to content