Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ogłoszenie o pracę: specjalista ds. kadr i płac

Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce prowadzi rekrutację na następujące stanowisko: specjalista ds. kadr i płac.

Specjalista ds. kadr i płac
Miejsce pracy: Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce

Zakres obowiązków:

 • przygotowywanie dokumentacji pracowniczej (umowy, wypowiedzenia, aneksy itp.);
 • prowadzenie akt osobowych pracowników oraz archiwizacja dokumentacji kadrowej;
 • naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę (wraz z wszelkimi dodatkami i potrąceniami ustawowymi) oraz należności z tytułu umów cywilnoprawnych;
 • sporządzanie list płac i obsługa wypłat wynagrodzeń;
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz rozliczanie nadgodzin i nieobecności;
 • obsługa rozliczeń z PFRON, PPK, PZU i ZFŚS;
 • rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych;
 • przygotowywanie bieżących zaświadczeń wg prośby pracowników, jak również deklaracji rocznych (PIT, ZUS) i innych zgodnie z przepisami prawa;
 • współpraca w zakresie: nadzoru nad terminowością szkoleń BHP, terminowością i zakresem wykonywanych badań BHP;
 • inne zadania wynikające z przepisów prawa lub zaistniałej bieżącej sytuacji (m.in. wypadek, pandemia, itp.);
 • współpraca z organami kontrolnymi i instytucjami zewnętrznymi – ZUS, komornikami, Inspekcją Pracy, Urzędem Pracy;
 • prowadzenie rekrutacji nowych pracowników, udział w spotkaniach i ocenie kandydatów;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie (mile widziane kierunki ekonomiczne, administracyjne);
 • minimum 5-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy;
 • praktyczna znajomość zasad naliczania i rozliczania wpłat do PPK i PFRON;
 • samodzielność i umiejętność organizacji pracy własnej;
 • dobra znajomość programu Płatnik oraz pakietu MS Office (Word, Excel); 
 • znajomość programu R2Płatnik będzie dodatkowym atutem;
 • komunikatywność i wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne;
 • wysoka etyka pracy, dokładność, rzetelność, punktualność.

Oferujemy:

 • pracę stacjonarną w biurze Muzeum przy ul. Traugutta 19 w Ostrołęce;
 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego;
 • pakiet socjalny.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do dnia 31.05.2024 r. na adres: [email protected] (w tytule wiadomości należy wpisać: “Specjalista ds. kadr i płac”). Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.


Obowiązek informacyjny REKRUTACJA

Przekazanie danych osobowych wykraczających poza zakres wskazany w art. 22¹ Kodeksu Pracy jest dobrowolne, ich umieszczenie w przesyłanej aplikacji stanowi zgodę na ich przetwarzanie.

Jeżeli przekazane dane obejmują dane szczególnej kategorii (sprecyzowane w art. 9 RODO, np. dotyczące zdrowia lub orzeczeń o niepełnosprawności) niezbędne jest zastosowanie klauzuli
o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Żołnierzy Wyklętych  danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych przeze mnie z własnej inicjatywy.’’

Aplikacje, które będą zawierały dane osobowe szczególnej kategorii, ale nie będą opatrzone powyższą klauzulą, zostaną zanonimizowane w zakresie danych szczególnej kategorii.

Informujemy o przysługującym prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Uprzejmie informujemy:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: Muzeum Żołnierzy Wyklętych,
  ul. Traugutta 19, 07-410 Ostrołęka, email: [email protected].
 2. Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie na adres ADO.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji i na podstawie:
 4. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie jakim osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę poprzez przesłanie aplikacji na przetwarzanie swoich danych osobowych zwykłych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 5. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 6. art. 9 ust 2 lit. a) RODO, czyli osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych, w jednym lub kilku konkretnych celach;

W sytuacji, gdy stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje wymaga przedstawienia zaświadczenia o niekaralności, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ADO będzie wymagał dostarczenia informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 • Przystąpienie do rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o dobrowolnym przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z art. 22¹ Kodeksu Pracy jest niezbędne.
 • Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
  • uprawnione organy publiczne,
  • podmioty dostarczające korespondencję,
  • podmioty współpracujące z Muzeum Żołnierzy Wyklętych, przetwarzające je na zlecenie Muzeum Żołnierzy Wyklętych,
  • podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  • podmioty świadczące usługi dostarczania i wsparcia technicznego urządzeń
   i systemów ADO,
  • podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.
 • Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji. Jeżeli została zawarta odrębna zgoda na dalsze wykorzystanie informacji uzyskanych w procesie rekrutacji, usunięcie nastąpi po wskazanym okresie.
 • Informujemy o przysługującym prawie do:
  • dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
   • sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
   • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
   • przenoszenia danych,
   • wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
   • usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust. 3 RODO,
 • Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD
  (pkt 1, 2).
 • Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu
  Skip to content