Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) poszukuje osoby na stanowisko Księgowa / Księgowy

02.01.2020

Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) poszukuje osoby na stanowisko Księgowa / Księgowy

Miejsce pracy: Ostrołęka
Forma zatrudnienia: umowa o pracę, 1/2 etatu
Ogłoszono dnia: 02 stycznia 2020
Termin składania dokumentów: 13 stycznia 2020
Nr ogłoszenia: 01/2020
Wymagania w stosunku do kandydatów:
a. Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe (preferowane), pomaturalne lub co najmniej średnie maturalne
uzupełnione kursami lub szkoleniami z zakresu księgowości i kadr
• przynajmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w księgowości
• znajomość obsługi komputera w tym: MS Office, programów finansowo-księgowych, Płatnika oraz bankowości elektronicznej
• znajomość podstaw rachunkowości budżetowej i zagadnień kadrowo-płacowych
b. Wymagania dodatkowe:
• mile widziane wykształcenie wyższe ekonomiczne (preferowane finanse lub rachunkowość)
• znajomość: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, o systemie ubezpieczeń społecznych, zagadnień z prawa podatkowego, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz umiejętność ich prawidłowego interpretowania i stosowania
• umiejętność analitycznego myślenia, bardzo dobra organizacja pracy
• samodzielność, odpowiedzialność, dokładność
Podstawowe obowiązki:
• księgowanie dokumentów finansowych
• bieżąca weryfikacja i akceptacja dokumentów i faktur pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym
• terminowe regulowanie płatności wynikających z zaakceptowanych dokumentów księgowych
• prowadzenie rozliczeń z ZUS i US
• wystawianie faktur sprzedażowych
• rozliczanie podróży służbowych
• gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą
• prowadzenie ewidencji środków trwałych.
Wymagane dokumenty :
1. CV
2. List motywacyjny
3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

Sposób i miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:
• osobiście – w biurze Muzeum przy ul. R. Traugutta 19, 07-410 Ostrołęka
• pocztą tradycyjną na adres: Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji), ul.
R. Traugutta 19, 07-410 Ostrołęka
• pocztą elektroniczną na adres: [email protected]

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.
Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie BIP Muzeum.

Uprzejmie informujemy

Przekazanie danych osobowych wykraczających poza zakres wskazany w art. 22¹ Kodeksu Pracy jest dobrowolne, ich umieszczenie w przesyłanej aplikacji stanowi zgodę na ich przetwarzanie.

Jeżeli przekazane dane obejmują dane szczególnej kategorii (sprecyzowane w art. 9 RODO, np. dotyczące zdrowia lub orzeczeń o niepełnosprawności) niezbędne jest zastosowanie klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych przeze mnie z własnej inicjatywy.’’

Aplikacje, które będą zawierały dane osobowe szczególnej kategorii, ale nie będą opatrzone powyższą klauzulą, zostaną zanonimizowane w zakresie danych szczególnej kategorii.

Informujemy o przysługującym prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest: Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) z siedzibą przy ul. Traugutta 19, 07-410 Ostrołęka, e-mail: [email protected]
 • Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 1).
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
 • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
 • 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie jakim osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę poprzez przesłanie aplikacji na przetwarzanie swoich danych osobowych zwykłych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • 9 ust 2 lit. a) RODO, czyli osoba której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych, w jednym lub kilku konkretnych celach;
  • Przystąpienie do rekrutacji oraz zgoda na przetwarzanie danych szczególnej kategorii są dobrowolne. Jeżeli kandydat zdecydował o dobrowolnym przystąpieniu do rekrutacji, podanie danych wynikających z 22¹ Kodeksu Pracy jest niezbędne.
  • Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: uprawnione organy i instytucje publiczne, dostawcom usług IT i hostingu, podmioty dostarczające korespondencję, podmioty świadczące usługi obsługi prawnej.
  • Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji.
  • Informujemy o przysługującym prawie do:
   • dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
   • sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
   • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
   • przenoszenia danych,
   • wycofania zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
   • usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo wskazane art. 17 ust. 3 RODO,
  • Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO lub IOD (pkt 1, 2).
  • Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu
  Skip to content