Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i treści ogłoszenia o zamówieniu