Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Aktualizacja z dnia 27 stycznia 2021 r.