Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowienia i treści ogłoszenia o zamówieniu