Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i treści ogłoszenia o zamówieniu