Przetarg nieograniczony na zadanie pn. WYKONANIE III ETAPU WYSTAWY STAŁEJ MUZEUM ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

0
129

23.04.2021

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. WYKONANIE III ETAPU WYSTAWY STAŁEJ MUZEUM ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Załącznik 1 do SIWZ

Załączniki 2-8 do SIWZ

Dokumentacja projektowa-przedmiar

25.05.2021

Treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami. Przedłużenie terminu składania ofert

27.05.2021

Treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami

31.05.2021

Informacja z otwarcia ofert

10.06.2021

Informacja o wyniku postępowania