Deklaracja o dostępności

Deklaracja o dostępności serwisu muzeumzolnierzywykletych.pl

Muzeum Żołnierzy Wyklętych zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej muzeumzolnierzywykletych.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://muzeumzolnierzywykletych.pl

Data publikacji strony internetowej: 08.02.2014.

Data ostatniej dużej aktualizacji: strona jest aktualizowana na bieżąco.

Serwis jest częściowo zgodny z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2019 . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny muzeum oraz przy wykorzystaniu dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa spełnia wymagania w 96,34% (link do raportu: /en/pagecheck2.0/?uuid=01fd5677-a6a0-4307-b0be-b7da757b5877).

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Marcin Modzelewski, adres poczty elektronicznej: [email protected], telefon: (+48) 29 714 27 68 lub tel. kom. (+48) 512 959 347. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej które powinno niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Uwaga! Ze względu na prowadzone prace nad wystawą stałą Muzeum nie jest dostępne dla zwiedzających. Z powyższych powodów udostępniona została część administracyjna oraz węzły sanitarne.

Siedziba Muzeum znajduje się częściowo w obiektach dawnego więzienia. Część główna obejmuje zabytkowy budynek, który jest połączony od strony północnej z salą kinową oraz dobudowaną, od strony zachodniej, parterową częścią administracyjną.

Po stronie wschodniej usytuowano, częściowo znajdujący się pod ziemią, budynek oraz dwa szklane kubiczne obiekty wystawiennicze.

Od frontu kompleks poprzedza plac wyłożony kostką brukową oraz brama, przed która znajdują się dwa wolnostojące budynki. Posiadają one podjazdy dla osób z niepełnosprawnościami.

Wejście do Muzeum dla osób niepełnosprawnych umieszczone jest po prawej stronie głównego budynku (w przedsionku łączącym zabytkową część gmachu głównego oraz parterową przybudówkę administracyjną). Jest to przeszklona winda pozwalająca na swobodną komunikację miedzy poziomami: -1, 0, 1. Na poziomie -1 zlokalizowane zostały oznaczone toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na piętrze 0 po prawej stronie znajduje się przejście komunikujące zabytkową część obiektu z przybudówką administracyjną.

Na poziomie 1, w zabytkowej części budynku głównego, umieszczono windę pozwalającą na komunikację miedzy poziomami: 0, 1, 2.

Przed budynkiem, od strony ulicy Traugutta, wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku brak jest oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych oraz słabowidzących.

W Muzeum nie ma pętli indukcyjnych.

Brak osoby posługującej się językiem migowym.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Ostatnia aktualizacja: 11.02.2021