Deklaracja o dostępności serwisu muzeumzolnierzywykletych.pl

Pracownicy Muzeum Żołnierzy Wyklętych zobowiązują się zapewnić dostępność strony internetowej muzeumzolnierzywykletych.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://muzeumzolnierzywykletych.pl

Data publikacji strony internetowej: 08.02.2014

Data ostatniej dużej aktualizacji: strona jest aktualizowana na bieżąco.

Serwis jest częściowo zgodny z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2019 . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny muzeum oraz przy wykorzystaniu dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa spełnia wymagania w 96,34% (Link do raportu: /en/pagecheck2.0/?uuid=01fd5677-a6a0-4307-b0be-b7da757b5877)

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Marcin Modzelewski, adres poczty elektronicznej: [email protected], telefon: (+48) 29 714 27 68 lub tel. kom. (+48) 512 959 347. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej które powinno niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/