Regulamin udzielania przez Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi zgodnie z działem III Rozdział 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (J.T.Dz.U. z 2018 r., poz.1986 ze zm.)

Regulamin

28.08.2019 r.

Przetarg nieograniczony na wykonanie wystawy stałej Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce

Ogłoszenie o zamówieniu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SIWZ pdf.

Standardowy Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)

Załącznik-6- Wzór umowy

Załącznik nr 7 (dokumentacja projektowa wystawy i kosztorys ślepy) jest dostępny pod następującym adresem:

https://drive.google.com/file/d/1dFqqetu58hKIGjWyx7332tuLlcVzuy-U/view?usp=sharing

Klucz publiczny do zaszyfrowania oferty

02.09.2019 r.

Odpowiedź na zapytanie przetargowe nr 1

Załącznik do zapytania przetargowego nr 1

Obowiązek-informacyjny

Wzór oświadczenia wymaganego od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.14-RODO

16.09.2019 r.

Odpowiedź na zapytanie przetargowe nr 2

20.09.2019 r.

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik do modyfikacji SIWZ

27.09.2019 r.

Informacja z otwarcia kopert

11.10.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

– Konkurs na opracowanie koncepcji scenariusza i koncepcji plastyczno-przestrzennej wystawy stałej – Zobacz

– Świadczenie usługi zastępstwa inwestycyjnego wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego p.n. Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce przy ul. Traugutta 19 – Zobacz   

– Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa budynków na cele Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce przy ul. Traugutta 19 wraz z wykonaniem kładki dla pieszych Zobacz

– Przetarg nieograniczony na zadanie pn. Wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożaru w Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce – Zobacz

– Przetarg nieograniczony na wykonanie wystawy stałej Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce – Zobacz

– Świadczenie usług ochrony fizycznej nieruchomości budynkowej oraz mienia Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce – Zobacz